نوشتن ؛ همین و تمام .

تو چقدر هیچ وقت نفهمیده بودی و من چقدر هیچ وقت نگفته بودم ... !

شهریور 94
3 پست
مرداد 94
4 پست
تیر 94
6 پست
خرداد 94
6 پست
اسفند 93
6 پست
بهمن 93
7 پست
آذر 93
2 پست
آبان 93
3 پست
مهر 93
2 پست
شهریور 93
3 پست
مرداد 93
4 پست
تیر 93
2 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
3 پست
بهمن 92
3 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
2 پست
آبان 92
5 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
5 پست
مرداد 92
6 پست
تیر 92
6 پست
خرداد 92
21 پست
اسفند 91
14 پست
بهمن 91
7 پست
دی 91
10 پست
آذر 91
9 پست
آبان 91
4 پست
مهر 91
8 پست
شهریور 91
10 پست
مرداد 91
10 پست
تیر 91
8 پست
خرداد 91
11 پست
اسفند 90
4 پست
بهمن 90
16 پست
دی 90
16 پست
آذر 90
12 پست
آبان 90
11 پست
مهر 90
4 پست
شهریور 90
3 پست
مرداد 90
1 پست