؟؟؟!!!

هاها! (به لحن تمسخر!) یعنی همه ی آدم ها به شگفت میان از حجم عشق ها و گزینش معشوق های قدیمیشون؟؟ یا منم فقط که به شگفت میام؟؟؟!!!

/ 1 نظر / 21 بازدید

گاهى ... دلت «به راه» نیست! ولى سر به راهى ... خودت را می‌زنى به « آن راه» و می‌روى ... و همه، چه خوش باورانه فكر مي‌كنند ... كه تــو ... «روبراهى»