روی "هیچ" تأکید شده ...

بعد می دانی ؟ من امشب یک چیز تازه فهمیدم . "هیچ" رابطه ای آن طوری نیست که آدم فکر می کند . (روی "هیچ" تأکید شده ! )یعنی من همیشه فکر می کنم با کسی خیلی دوستم که او با من دوست نیست آن همه ... و البته که برعکسش هم محتمل است . بعد توی رفاقت های توی نت  تازه این خاصیت تشدید هم می شود ! خواستم بگویم با تعاریف جدیدم از دوستی من "هیچ" دوستی ندارم ...(روی "هیچ" دوباره تأکید شده !) و دوباره نقطه . دوباره سر خط هم نمی رویم . و دوباره تمام .

/ 0 نظر / 5 بازدید